+

سرسیم برنجی مهره خور Ring Brass Terminals

( تعداد بازدید 1 )سایز :

گرد 6
متریال برنج
+
;